17:57 - יום שישי 23 יולי 2021
ממשק לאתרי מסחר
רוצה לפתוח חשבון שאלות נפוצות שרות לקוחות פרטיות ואבטחה מי אנחנו דף הבית       

תקנון שימוש באתר

 

כללי:

1.  אתר "איזיפיי" המופעל על ידי חברת איזיפיימנט בע"מ (להלן: "האתר") משמש כממשק בין ספקי שירותים שונים וציבור צרכני השירותים.

2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה  במשתמע.

3.  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש (להלן: "המשתמש" ו/או "ספק השירות"

ו/או "מקבל השירות") באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.

4.  גלישה באתר ו/או מתן הצעה באתר לספק שירות ו/או רכישת שירות המוצע באתר, מהווה

סכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

 המוצרים:

5.  האתר מאפשר לך להציע ו/או לרכוש שירותים שונים,בדרך נוחה, מהירה, קלה ובאופן אטרקטיבי

מזה הנוהג לרוב בשוק.

6.  כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

אופן מתן הצעה לספק שירות

7.  ההצעה לספק שירות תוצע בעמוד ספק השירות, בו יציג ספק השירות את פרטיו, את מהות השירות המוצע, ואת פרטי החשבון אשר באמצעותו ישלם מקבל השירות את התמורה בגין השירות.  

אופן רכישת השירות:

8.  כדי לבצע הזמנה של שירות יש תחילה לבחור את השירות מהמיקום הרלוונטי באתר. לאחר מכן יש להקליד את הפרטים הרלוונטיים בדף ההזמנה, כגון: שם, תעודת זיהוי,כתובת, כתובת אינטרנט, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

 לאחר מילוי הפרטים הנ"ל הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה".

9.  כדי שהשירות יסופק בהתאם למוסכם בין ספק השירות ובין מקבל השירות וללא תקלות, יש להקפיד

 על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את אספקת השירות כמוסכם.

הסכם זה הינו הסכם מותנה:

10.  חיוב מקבל השירות בגין עלות השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

11.  לתשומת לב המשתמש: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

אספקת המוצרים:

12.  השירות הנרכש על ידי מקבל השירות יסופק על ידי ספק השירות לכתובת בישראל כפי שפורט על -

ידי מקבל השירות והכול על פי התנאים אשר סוכמו בין ספק השירות ובין מקבל השירות בדף ההזמנה.

13.  ספק השירות הינו האחראי הבלעדי לאספקת השירות, התאמתו, איכותו וכיו"ב.

14.  מקבל השירות הינו האחראי הבלעדי לתשלום התמורה בגין השירות במלואה, במועדה וכיו"ב. 

15.  האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לקיום תנאי ההתקשרות בין ספק השירות ובין מקבל השירות.

 שירות לקוחות:

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני info@ezpay.co.il , 

 בטלפון 09-9582999 או בפקס 09-9582998 והמצוינים גם באתר. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך השימוש באתר ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית השימוש באתר ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 כשרות להשתמש באתר:

16.  כל משתמש רשאי להשתתף בהליך הצעה ו/או רכישת שירותים, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

16.1  המשתמש הנו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

16.2  המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

16.3  המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

16.4  המשתמש הוא בעל תא אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 16.5 ספק השירות רשאי על פי דין לספק את השירות, ואין עליו כל מניעה על פי דין ו/או אחרת מלספק את השירות.

  שימוש במידע אודות המשתמש

17.   כדי לספק ו/או לרכוש שירות ייתכן והמשתמש יתבקש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה את המשתמש

 בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן מתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, ת.זהות, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי והכול כמפורט באתר (להלן: "המידע"). יודגש, כי למרות שעל פי חוק אין המשתמש חייב למסור את פרטיו האישיים, לא נוכל לטפל במשתמש (בין אם ספק השירות ובין אם מקבל השירות) אם לא נקבל אותם.

18.   המידע הנ"ל יועבר למשרדי האתר. האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה ע"י גורם אחר שאינו קשור אליו במידע שהועבר לו.

19.   המידע יישמר במאגר המידע של מפעילת האתר, וזו תהא רשאית לעשות שימוש במידע לצרכים ימיים של האתר ו/או מפעיליו, לרבות מתן שירותים למוסרי המידע, וכן תהא רשאית לעשות כל שימוש במידע עת ששימוש כאמור יידרש עפ"י דין.

 גלישה באתר ו/או מתן הצעה באתר לספק שירות  ו/או רכישת שירות המוצע באתר,

 מהווה הסכמה של המשתמש לשימוש במידע כאמור.

20.   האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה

של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם

למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 ביטול עסקה

21.   משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם לתנאי העסקה כפי שאלה הוסכמו בין ספק השירות ובין מקבל השירות, וכן בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),

 התשל"א - 1970.

22.   מימוש העסקה, ביטולה ותוצאות ביטולה יהיו באחריותם הבלעדית של ספק השירות ומקבל השירות ובהתאם לתנאי העסקה

 כפי שסוכמו ביניהם.

23.   האתר ו/או מי מטעמו לא יהא צד לעסקה בכל אופן שהוא, ולא יהא אחראי בכל אופן שהוא למימוש העסקה, ביטולה ותוצאות ביטולה.           

24.   האתר ו/או בא כוחו של האתר רשאים לא להוציא לפועל ולבטל עסקה, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

אחריות

25.   מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם מספקים ו/או מייצרים את השירותים, ואינם נושאים באחריות לטיב השירותים,

 לתכונותיהם, לשמות ספקי השירותים ו/או יצרניי השירותים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.

26.   השירותים המוצגים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר ו/או מי מטעמו

 לגבי אופיים של השירותים, תכונותיהם, טיבם, שמות הספקים וכיו"ב.

27.   האחריות הבלעדית לשירותים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה באופן בלעדי ומוחלט על ספקי השירותים.

28.   ספק שירותים המשתמש באתר לוקח על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי הגנת הצרכן

, תשמ"א- 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

29.   בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או על מפעילת האתר ו/או על מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תנאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של שירותים, בתשלום תמורה ו/או אי תשלום תמורה בגין השירותים ו/או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או למפעילת האתר ו/או למי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תנאי תקנון זה, נא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

30.   האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעם לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין, ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי משתמש ו/או צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

31.   השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

32.   למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראות תקנון זה כדי להטיל על האתר ו/או על מפעילת האתר ו/או על מי מטעמם

 אחריות כלשהיא כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

33.   למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם אינם צד לעסקה הנעשית באמצעות האתר בין ספק שירותים ובין מקבל שירותים, והאתר הינו ממשק בלבד בין שני הצדדים לעסקה כאמור.

תנאים נוספים

34.   מפעילת האתר ו/או מי מטעמה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או

 בע"פ בכל מידע בקשר לשימושך באתר.

35.   בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו, לא יהא האתר ו/או מפעילת האתר

 ו/או מי מטעמם, אחראים באופן כלשהו כלפיי משתמש ו/או צד שלישי. למען הסר ספק, אין בהוראה זו כדי להטיל על האתר ו/או על מפעילת האתר ו/או על מי מטעמם אחריות כלשהי, אלא אם אחריות זו מוטלת על האחרונים מפורשות בהוראות תקנון זה.

36.   מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל עסקה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

37.   אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר,

 סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.

 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.

38.   פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ו/או בירור כל מחלוקת הנובעת ו/או בקשר עם השימוש באתר, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך תל-אביב בלבד.

39.   רישומי המחשב של מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

40.   התקנון נכתב ועודכן לאחרונה בתאריך 4 לחודש יוני, 2007 וניתן לשינוי בכל עת ע"י האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 

 

הוסף למועדפים שלח לחבר פרסום באתר תנאי שימוש
    כל הזכויות שמורות לצוות האתר | השימוש באתר מהווה הסכם לתנאי השימוש שבו אנו מכבדים את כרטיסי האשראי ויזה, מאסטרכארד וישראכרט בלבד. האתר מאובטח בSSL. אתר זה נצפה במיטבו ברזולוציה 1024X768**
אתר זה הוא פרי פיתוח של חברת